Родителите на децата кои досега беа ослободени се враќаат на извршување на работните задачи од 23 септември

Владата на Република Северна Македонија на денешната 4-та седница ги разгледа и
усвои заклучоците на Главниот координативен кризен штаб донесувајќи соодветни
одлуки и тоа:
– Вработените лица кои се ослободени од работа врз основа на утврдената листа на
хронични болести, односно, почнувајќи од 23 септември 2020 година (среда), да се
вратат на своите работни места и на редовно извршување на работните задачи.
Исклучок од ова ќе бидат само лицата (пациенти) кај кои болеста е во фаза на
егзацербација (влошување) и за оние со малигна болест, за кои ќе биде дадена потврда
со наод и мислење од лекар специјалист, врз основа на која потврда овие лица ќе
користат боледување, согласно соодветниот правилник од Фондот за здравствено
осигурување на Република Северна Македонија.
– Вработените лица, кои се ослободени од работа врз основа на користење на
продолжено породилно отсуство, почнувајќи од 23.9.2020 година (среда) да се вратат
на своите работни места и на редовно извршување на работните задачи, имајќи
предвид дека можноста за користење на оваа мерка за продолжено породилно отсуство
престанува да важи. Останатите вработени лица кои во моментот се оправдано отсутни
од работа поради користење на редовно породилно отсуство, истите да се вратат на
своите работни места и на редовно извршување на работните задачи веднаш по истекот
на породилното отсуство.
– Родителите чии деца се до шестгодишна возраст, почнувајќи од 23.9.2020 година
(среда), да се вратат на своите работни места и на редовно извршување на работните
задачи, имајќи предвид дека детските градинки отпочнаа со активности за згрижување
и воспитание на деца од 9.9.2020 година, односно престанува користењето на мерката
на Владата по овој основ.
– Родителите чии деца од шест до 10 годишна возраст се вклучени во воспитно –
образовниот процес во училиште, почнувајќи од 23 септември 2020 година (среда), да
се вратат на своите работни места и на редовно извршување на работните задачи, без
разлика на начинот (со физичко присуство или од далечина) на кој детето ќе ја следи
наставата во училиштето, односно престанува користењето на мерката на Владата по
овој основ.
Владата го задолжи Министерството за труд и социјална политика да испрати писмено
укажување до сите детски градинки да продолжат со упис и згрижување на деца,
особено на оние деца чии двајца родители се во работен однос, без разлика дали
работат од дома или одат на работа.
Воедно, беше препорачано Министерството за труд и социјална политика да укаже на
детските градинки да стапат во контакт со родителите чии деца се запишани, а не се
донесени за престој во детските градинки во овој период, за да може да се обезбеди
престој и за други деца, доколку има место и за оние кои имаат потреба да ги згрижат
децата иако работат од дома.
Министерството за труд и социјална политика, во соработка со единиците на локалната
самоуправа и државните институции, да ги разгледаат можностите и доколку постои

слободен неискористен простор истиот да се намени за згрижување на деца од оние
детски градинки од подрачјето на општината каде што ќе биде потребно.
Владата на денешната седница го прифати Предлогот за изменување на Протоколот за
активности во установите за згрижување и воспитание на деца и тоа: воспитните групи
за деца до две годишна возраст да имаат максимум по 12 деца и двајца вработени во
смена.

Leave a Reply