Распишан Конкурсот за доделување на Наградата „13 Ноември“ 

Одборот за доделување на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје, го распиша Конкурсот за доделување на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2023 година.

Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје се доделува на физички и правни лица како знак на признание на Градот Скопје за остварувања во стопанството, науката, уметноста, културата, воспитанието и образованието, здравствената и социјалната заштита, спортот и физичката култура, техничката култура, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други сегменти на животот, трудот и творештвото, што претставуваат посебен придонес за развојот на Градот Скопје и за неговиот севкупен напредок и афирмација во Република Северна Македонија и во светот. Наградата може да се додели и на физички и  правни лица од други држави кои оствариле посебен придонес за Градот. Исто така, наградата се доделува и на ученици и студенти за творечки труд или континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности што претставуваат посебен придонес за напредок и афирмација на Градот Скопје.

Конкурсот беше објавен во весниците:  „Нова Македонија“ и „Коха“.

Пријавите за Наградата со образложение и кратка биографија се поднесуваат до Одборот за доделување на Наградата заклучно со 10 септември 2023 година, (архива–барака број 16 на Град Скопје, бул.„Илинден“ бр. 82, Градски парк).

Наградите се врачуваат на посебна свеченост од страна на Градоначалникот на Град Скопје, на 13 ноември- Денот на ослободувањето на Градот.

Leave a Reply