РЕБАЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ И АКЦИСКИОТ ПЛАН ЗА ЗЕЛЕН ГРАД ПРЕД СОВЕТНИЦИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ


Измена и дополнување на буџетот на Град Скопје за 2020 година, како и Акциски план за Зелен град се дел од точките за кои ќе се расправа на 57-та седница на Советот на Град Скопје, која ќе се одржи денеска преку конференциска врска.

Со предлогот за изменување и дополнување на Буџетот на Град Скопје за 2020 година вкупниот буџет се зголемува за 81 милиони денари, што претставува зголемување од 1% во однос на првичниот буџет. Зголемување се предлага и во буџетот на кредити, (245 милиони денари) за изградба и реконструкција на повеќе улици и булевари низ Градот Скопје. Зголемувањето се врши и во буџетот на дотации (4 милиони денари), заради буџетирање на дел од непотрошениот вишок на приходи од минатата година во културата. Основниот буџет е намален за 167 милиони денари, при што се предлагаат повеќе измени по програми и проекти согласно со проценетата динамика на реализација на започнатите проекти и роковите на извршување на склучените договори.

Заедно со ребалансот на буџетот на Град Скопје за 2020 година, Советот ќе расправа и за Предлогот за изменување и дополнување на Планот на програми за развој за периодот ‎2020-2022 година, со кој се предвидени измени во предвидените финансиски средства за подолготрајните проекти чија реализација се одвива низ повеќе фази во текот на две или на повеќе години.

Советот на Град Скопје денеска ќе расправа и за Акцискиот план за Зелен град, кој се изработува во соработка со ЕБОР од март 2019 година, како дел од учеството на Градот во програмата на ЕБОР за зелени градови. Скопје е првиот град во Северна Македонија кој се приклучи во зелените градови на ЕБОР и го започна развојот на Акцискиот план за зелен град (GCAP). Акциониот план ќе му помогне на Скопје да ги утврди, да им даде приоритет и да одговори на неговите најитни предизвици во поглед на животната средина. Истиот има за цел да се справи со најакутните предизвици од климатските промени и животната средина како што се: управувањето со цврст отпад, водата и отпадните води, градските патишта и осветлувањето, градскиот превоз, намалување на локалното загадување, подобрување на енергетската ефикасност и искористеноста на ресурсите, како и промовирање на приспособувањето на климатските промени.

Покрај за овие, Советот на Град Скопје денеска ќе расправа и за Одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на објект со намена B2 здравство и социјална заштита (Дневен центар за лица со интелектуална и телесна попреченост); Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Гази Баба за изработка на проектна документација за реконструкција на ул. Перо Наков” од раскрсница со ул. Маџари” до ул. Индустриска 2”; Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Сарај за финансиско учество за реконструкција на улица во Кондово во Општина Сарај; Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Сарај за финансиско учество за реконструкција на улица 2 во Крушопек во Општина Сарај;

Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Сарај за финансиско учество за реконструкција на локален пат за с. Бојане -Општина Сарај; Одлуката за измена на Одлуката за уредување на односите за реализација на сообраќајница помеѓу Град Скопје и Империјал Тобако ТКС а.д. Скопје; Одлуката за начинот и условите за продажба на стечајно побарување на Град Скопје кон СИС ИНВЕСТ ГРУП” ДОО-Скопје; Одлуката за набавка на недвижен имот – објект со намена деловен објект во Централното градско подрачје-Мал Ринг за потребите на Град Скопје; Одлуката за одобрување набавка на основни средства во 2020 година-канцелариски мебел и опрема за греење и климатизација; Одлуката за примање на донација на Техничка документација за детално планирање и спецификација за поставување реквизити за развој на детска моторика на планината Водно; Одлуката за дополнување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за вработување на определено време за 2020 година ; Одлуката за давање согласност за преземање вработен; Одлуката за давање согласност на Изменување и дополнување на Инвестиционата програма на ЈП Паркови и зеленило, Скопје, за 2020 година; како и Одлуката за давање согласност на Програмата за одржување на магистрални и собирни улици на подрачјето на Град Скопје во зимски услови за 2020/2021 година (Зимска служба).

На дневен ред се и одлуките за давање на согласност на Годишните планови за вработување, за 2021 година на јавните установи, за Извештаите за работењето на јавните претпријатија чиј основач е Градот Скопје, за период од 01.01.2020 – 09. 2020 година, како и за Годишниот извештај на Секторот за внатрешни работи – Скопје, за 2019 година.

Советот денеска ќе разгледува и расправа и за повеќе програми за работа, како што се Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на град Скопје за 2020 година; Програмата за изменување и допонување на Програмата за финансирање на јавните установи и активностите од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2020 година;

Програмата за изменување и дополнување на Програмата за активностите во областа на спортот и младите во град Скопје, за 2020 година; Програмата за изменување и дополнување на Програмата на активности од областа на заштитата на животната средина и природата на подрачјето на град Скопје за 2020 година;

Програмата за изменување и дополнување на Програмата за финансирање на проекти за развој на занаечиството, угостителството и трговијата на град Скопје за 2020 година; Програмата за изменување и дополнување на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на Град Скопје за 2020 година;

Програмата за изменување и дополнување на Програмата за општа туристичка пропаганда и за подобрување на условите за престој на туристите во град Скопје за 2020 година; како и Планот за изменување и дополнување на Планот за Енергетска ефикасност на град Скопје за 2020 година.

Град Скопје


 

Leave a Reply